Griffier

Solliciteer hier
 • Zierikzee
 • 36 uur
 • WO
 • Bestuurlijk, Griffie, Juridisch
 • €4777 - €6365

Griffier

Gemeente Schouwen-Duiveland heeft een vacature voor de mooie positie van

Griffier

voor 36 uur

 Aanleiding

In het voorjaar van 2022 gaat de huidige griffier ‘met pensioen’. Daarom zoeken wij per 1 oktober 2021 – in het kader van een ‘warme overdracht’  – een nieuwe griffier.

De griffie

Je draagt als griffier eindverantwoordelijkheid voor een griffie die de raad faciliteert, adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden en die voorwaarden schept voor een kwalitatief goed en vlot politiek besluitvormingsproces. Dit gebeurt samen met 2 locogriffiers, een communicatieadviseur en bestuurssecretaresses die allen werkzaam zijn vanuit hun functies bij de ambtelijke organisatie. Na de selectie van de nieuwe griffier starten we met de werving van een (parttime) raadsadviseur ter versterking van de griffie.

Wat ga je doen?

Je adviseert en ondersteunt, als 1ste adviseur, de raad bij de besluitvorming over velerlei onderwerpen betreffende de gemeente. Dat doe je zowel procedureel (secretaris van vergaderingen en verlenen bijstand bij moties e.d.) als op procesniveau (ondersteuning/advisering van de raad ten aanzien van initiatieven tot bestuurlijke vernieuwing). Je geeft straks leiding aan een raadsadviseur en stuurt de overige medewerkers aan voor het deel dat zij voor de griffie werkzaam. Je onderhoudt goede relaties voor de goede uitoefening van je functie en het functioneren van de raad. Zo ondersteun en adviseer je de voorzitter van de raad en de commissievoorzitters en bewaak je de positie van de raad in de bestuurlijke driehoek (burgemeester – secretaris – griffier). Je blijft toezien op wat er nodig is voor het functioneren van de raad en wat je daarvoor samen met het college en de organisatie kan oppakken. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en opgaven breng je samen in kaart, waarin je altijd oog hebt voor het tijdig informeren en juist positioneren van de raad.

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt een heldere visie op de verdere professionalisering van de raad en zijn positionering om invulling te geven aan de strategische opgaven en de veranderende positie van de gemeente in de samenleving. Zo heb je bijvoorbeeld ideeën over de doorontwikkeling van de vergaderstructuur en informatievoorziening, maar ook zeker op het gebied van eigentijdse participatie (met en voor de samenleving). Je onderhoudt nauw contact met en hecht aan een constructieve samenwerking tussen de griffie en het college en de organisatie. Je weet in een nauw samenspel met de gemeentesecretaris de in de organisatie aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. Je durft in die constructieve samenwerking de belangen van de raad te spiegelen richting college en de ambtelijke organisatie. Andersom – in de wetenschap dat er sprake is van een kritische raad met een hoog verwachtingsniveau – heb je ook het vermogen om de raad en zijn individuele leden met realiteitszin op het juiste moment op de juiste toon te spiegelen.

Een echte vertrouwenspersoon

Jouw deur staat altijd open en je loopt makkelijk bij iedereen binnen. Je bent benaderbaar, integer en hebt een uitstekend ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Raadsleden voelen zich vrij om in vertrouwen met je te sparren. Of het nu gaat over het aan de voorkant meedenken over een motie, onderlinge samenwerking of een integriteitsvraagstuk, jij helpt ze op weg door je toegankelijke houding en je deskundigheid. Je bent een strategisch adviseur voor alle fracties in de raad. Ook zorg je voor deze toegankelijkheid in jouw contacten met collegeleden, de secretaris, ambtelijke medewerkers en de collega’s op de griffie. Bovenstaande betekent dat griffier zijn op Schouwen-Duiveland geen 9 tot 5 baan is.

Blik naar buiten

Buiten de raadzaal weet je de raad goed in positie te brengen. Je hecht veel waarde aan samenwerking en maakt gemakkelijk contact met inwoners en partners uit de gemeente. Als griffier neem je initiatieven, haak je aan en denk je mee. Je bent goed zichtbaar, op een natuurlijke en subtiele manier. Je bent een herkenbaar en toegankelijk aanspreekpunt voor inwoners, organisaties, instellingen en professionals in de gemeente en in de regio. Je weet verbindend en met humor en relativeringsvermogen te communiceren en je investeert in relaties. Over de veranderende rol van de raad met de samenleving heb je inspirerende ideeën. Jij weet hoe je inwoners effectief kunt betrekken bij het werk van de raad. Je staat open voor alle inwoners en weet ook de groepen inwoners te bereiken die minder bekend zijn in het gemeentehuis. Raadscommunicatie vormt hierbij een essentieel aandachtspunt.

Samen met de griffie

Je doet dit natuurlijk niet alleen! Als leidinggevende van de griffie kom je terecht in een team dat deels bestaat uit collega’s met een fijne hoeveelheid ervaring, maar deels ook uit net of zelfs nog niet gestarte collega’s. Er is volop kans voor het ontwikkelen van een team (2,7 FTE) – hoewel grotendeels dus werkzaam vanuit de ambtelijke organisatie – dat goed op elkaar is ingespeeld, dat het werk ziet als een gedeelde verantwoordelijkheid, dat wil komen tot een gezamenlijk resultaat, dat van aanpakken weet en flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan. Je zorgt ervoor dat de collega’s goed van elkaar weten waar men mee bezig is en bijspringen waar dat nodig is. Je weet een sfeer van vertrouwen, collegialiteit en gelijkwaardigheid neer te zetten. Als griffier zorg je ervoor dat je – waar nodig – ook stevig voor de griffie staat. Je hebt een duidelijk plan voor het werk op de griffie en blijft toetsen of dit aansluit bij de behoeften van de raad. Je kan je hierin flexibel opstellen en schakelt waar nodig, maar je houdt ook het overzicht met de haalbaarheid voor het werk op de griffie voor ogen.

Functie eisen

 • Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op academisch niveau (WO).
 • Je hebt breed inzicht in en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen bij gemeenten.
 • Ervaring als (loco-) griffier of als raadsadviseur is een pré.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met cultuurtrajecten binnen een gemeenteraad.
 • Je bent fulltime beschikbaar en bereikbaar, ook buiten kantoortijden.
 • Je beschikt over een heldere motivering om dit ambt te vervullen.

Competenties

Naast het gegeven dat je overduidelijk voor deze functie een ‘communicatieve duizendpoot’ moet zijn met daadkracht, beschik je over de volgende competenties:

 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerken
 • Netwerken Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Besluitvaardigheid
 • Voortgangsbewaking
 • Integriteit

 Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal 13 van de Cao Gemeenten. Het salaris bedraagt maximaal € 6.365,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (peildatum 01-10-2020). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van het landelijk in ontwikkeling zijnde functieprofiel ‘griffier’ in relatie tot ons functiewaarderingssysteem op de voet. Op het moment dat die ontwikkelingen daartoe aanleiding geven ondernemen we de nodige stappen.

Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Waar kom je (voor) te werken?

Gemeente Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland is een ondernemend en gastvrij eiland. We tellen 35.000 inwoners maar in het hoogseizoen stijgt dit aantal naar zo’n 150.000 mensen. Onze gasten zijn dan samen goed voor zo’n 5 miljoen overnachtingen per jaar. Onze gemeente is qua oppervlakte de grootste van Zeeland en het behoort tot de grootste plattelandsgemeenten van Nederland (P10).

De gemeente telt 17 steden en dorpen. Deze kernen, met elk een eigen cultuur en lokale gewoonten, zijn gelegen nabij het water of in agrarisch gebied. Het historische Zierikzee vervult de centrumfunctie. Het is ook de plaats waar ons gemeentehuis staat.

Als gemeente werken we – samen met onze inwoners, ondernemers, organisaties en gasten – aan een mooi en sterk Schouwen-Duiveland. Onze strategische visie en het collegeprogramma bepalen hierin onze gezamenlijke koers. 

De gemeenteraad

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland telt 23 leden, afkomstig van 9 fracties. Er is sprake van een stevige ambitie, afgestemd op de wensen en behoeften van onze inwoners, ondernemers, gasten en maatschappelijke organisaties en gericht op het behoud van het hoge voorzieningenniveau. De gemeente heeft een open en toegankelijke houding naar partijen om met gemeenschappelijke agenda’s de gemeente leefbaar te houden en duurzaam te ontwikkelen. De raad heeft een presidium, twee raadscommissies (Ruimte & Economie en Samenleving & Bestuur), een auditcommissie, een rekenkamer en binnenkort ook een referendumcommissie. Een werkgeverscommissie is er voor de uitvoering van de werkgeverstaken. Momenteel vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies allemaal één keer per maand. Dit komt neer op drie vergaderingen per maand. Daarnaast heeft de raad met regelmaat themabijeenkomsten waar ook de griffier bij is.

Het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders van Leefbaar Schouwen-Duiveland, CDA, SGP en GroenLinks. De inhoudelijke portefeuilles zijn – met uitzondering van de wettelijke taken van de burgemeester – belegd bij de wethouders. Het college werkt als collegiaal bestuur.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit zo’n 360 medewerkers. Het managementteam, bestaande uit de gemeentesecretaris en de hoofden van de 5 afdelingen, geven leiding aan de organisatie. Naast de 5 afdelingen heeft de gemeente een eigen werkvoorzieningsschap (De Zuidhoek). De Zuidhoek heeft een eigen directeur die onder de leiding van de gemeentesecretaris valt.

Informatie en reageren

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Margo Lemsom, voorzitter werkgeverscommissie, via margo.lemsom@schouwen-duiveland.nl of met de huidige griffier, Teun van Oostenbrugge, 0111-452310 of via teun.van.oostenbrugge@schouwen-duiveland.nl. Over de procedure kun je informatie inwinnen bij Wim Kommeren, P&O-adviseur, 0111-452407 (vanaf 3 mei 2021) of via wim.kommeren@schouwen-duiveland.nl.

Meer weten over werken bij de gemeente Schouwen-Duiveland? Bekijk dan de informatie op onze Werken-bij-site.

Reageren op deze vacature kan door online te solliciteren tot en met 23 mei 2021.

Planning

De eerste gespreksronde is gepland op woensdag 2 juni 2021.

Een tweede gespreksronde is gepland op donderdag 10 juni 2021.

De gesprekken vinden op het gemeentehuis plaats, uiteraard met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus.

Een assessment maakt deel uit van de procedure. Deze staat gepland op 14 juni 2021.

De aanwijzing tot griffier staat gepland voor de raadsvergadering van eind juni 2021.

De daadwerkelijke start vindt in verband met een ‘warme’ taakoverdracht (het meedraaien met de begrotingscyclus tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022) bij voorkeur plaats per 1 oktober 2021. Gedurende de overdrachtsperiode bekleed je de positie van adjunct-griffier, om na overdracht als griffier verder te gaan.

Deze vacaturemelding plaatsen we gelijktijdig intern en extern. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer hier