Privacyverklaring gemeente Schouwen Duiveland

HOE GAAT DE GEMEENTE OM MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Wat zijn persoonsgegevens?

De gemeente Schouwen-Duiveland verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke taken en in het kader van het publieke, algemene belang, maar ook ingeval sprake is van leven of dood. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook om gevoelige persoonsgegevens, zoals financiële gegevens of bijzondere persoonsgegevens, zoals religieuze/levensbeschouwelijke overtuigingen, ras/etnische afkomst, politieke opvattingen of medische gegevens of uw BSN.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De gemeente verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor bepaalde gerechtvaardigde doelen en gebruikt persoonsgegevens alleen gebaseerd op een wettelijke grondslag. Dat zijn:

  1. Ondubbelzinnige toestemming van u als betrokkene
  2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  3. Noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke plicht
  4. Noodzakelijk voor de bescherming van een vitaal belang
  5. Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen openbaar belang of uitoefening van openbaar gezag.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken beperken we zoveel mogelijk de inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer.

Delen met derden

De gemeente verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. Dat doen we voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De gemeente Schouwen-Duiveland blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), en opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Geheimhoudingsplicht

Naast technische beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht. Niet iedere medewerker mag uw persoonsgegevens inzien of gebruiken en al helemaal niet doorgeven aan derden. Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van het werk en die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Schouwen-Duiveland bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. De gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen en vernietigt daarna uw gegevens.

Uw privacy rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten, dat zijn:

 1. Recht van inzage (artikel 15 AVG);
 2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 3. Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG);
 4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
 5. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG);
 6. Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG);
 7. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG).

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, verwijderen, beperken of over te dragen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Als u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten kunt u mailen

Persoonsgegevens op de gemeentelijke website

De gemeente Schouwen-Duiveland gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Schouwen-Duiveland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy ook bij een bezoek aan de gemeentelijke website en het digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website is afhankelijk van uw gebruik van de website. De gemeente verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen actief gebruik te maken van de website. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag (telefonisch of per post) te reageren.

Cookies

De gemeente Schouwen-Duiveland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Informatie

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons Algemeen Privacybeleid. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming is binnen de gemeente Schouwen-Duiveland onafhankelijk toezichthouder als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van u persoonsgegevens kunt u deze kenbaar maken aan Hans van Wirdum, functionaris voor gegevensbescherming. U kunt hem bereiken via e-mail.

Mocht u er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht op juridisch advies of het indienen van een klacht bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan de gemeente Schouwen-Duiveland te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.